Inwestycja Leśna Sonata jest realizowana przez odrębną spółkę celową: Leśna Sonata Cordia Partner 5 Sp. z o. o. Sp. k., lecz wszystkie zapytania potencjalnych Klientów przekazywane są do Cordia Management Poland Sp. z o. o. Zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cordia Management Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61 B, 00-667 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000392081 (dalej „Administrator”).
 2. Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem drogą mailową, pisząc na adres: rodo@cordiahomes.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1.  przedstawienia oczekiwanej przez Panią/Pana oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. wysyłania informacji handlowych przez Cordia Management Poland Sp. z o. o. drogą elektroniczną (email lub SMS w zależności od wskazanego w formularzu kanału komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona,
  3. wykonywania połączeń telefonicznych przez Cordia Management Poland Sp. z o. o. w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), jeżeli zgoda została wyrażona.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz podmioty z grupy kapitałowej Administratora (dla wewnętrznych celów administracyjnych).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zawarcia umowy. W przypadku braku podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat od ich pozyskania lub do czasu wycofania zgody, jeżeli zgoda została wyrażona.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2.  jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji umotywowanego żądania Administrator może przestać przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które było realizowane przed cofnięciem zgody, nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7.  jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał przez uzgodniony okres.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich Administrator nie będzie mógł się z Panią/Panem skontaktować.

 

  Skontaktuj się z nami

  Nasz doradca przedstawi ofertę i odpowie na wszystkie pytania.
  Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

  Podanie adresu email jest niezbędne w celu wysłania oferty, a numer telefonu jest konieczny z uwagi na potrzebę precyzyjnego omówienie potrzeb Klienta w związku z zamówieniem przez niego oferty.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności i Warunki korzystania z usług Google.

  Dziękujemy za wiadomość.
  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.